Error
 • XML Parsing Error at 7:27. Error 9: Invalid character

?ang nghiên c?u gi?i pháp h?n ch? nh?p kh?u phân bón

?ang nghiên c?u gi?i pháp h?n ch? nh?p kh?u phân bón   Theo C?c Hoá ch?t - B? Công Th??ng, l??ng t?n kho 7...

CÔNG TY TNHH VBM T? CH?C H?I TH?O BÀ CON NÔNG DÂN T?I HÀ NAM

CÔNG TY TNHH VBM T? CH?C H?I TH?O BÀ CON NÔNG DÂN T?I HÀ NAM Ngày 23 tháng 08 n?m 2014, Công ty TNHH VBM Vi?t...

Thu?c Lúa Vàng cho thu lúa lép!

Thu?c Lúa Vàng cho thu lúa lép! Ch? tính riêng t? ??u n?m 2014 ??n nay, ?ă có hàng tr?m nông dân ? các t?nh ?B...

DAP ?́nh V? t?ng b??c kh?ng ??nh th??ng hi?u

DAP ?́nh V? t?ng b??c kh?ng ??nh th??ng hi?u S?n ph?m DAP ?́nh V? ?ang t?ng b??c ti?p c?n th? tr??ng và k...

?? xu?t t?ng thu? nh?p kh?u phân bón

?? xu?t t?ng thu? nh?p kh?u phân bón B? Tài chính ?ang xem xét ?? xu?t t?ng thu? nh?p kh?u m?t s? lo?i ...

 • ?ang nghiên c?u gi?i pháp h?n ch? nh?p kh?u phân bón

  Wednesday, 27 August 2014 01:09
 • CÔNG TY TNHH VBM T? CH?C H?I TH?O BÀ CON NÔNG DÂN T?I HÀ NAM

  Monday, 25 August 2014 02:04
 • Thu?c Lúa Vàng cho thu lúa lép!

  Monday, 18 August 2014 02:06
 • DAP ?́nh V? t?ng b??c kh?ng ??nh th??ng hi?u

  Monday, 11 August 2014 02:07
 • ?? xu?t t?ng thu? nh?p kh?u phân bón

  Monday, 11 August 2014 01:57
CÔNG TY TNHH VBM T? CH?C H?I TH?O BÀ CON NÔNG DÂN T?I HÀ NAM

CÔNG TY TNHH VBM T? CH?C H?I TH?O BÀ CON NÔNG DÂN T?I HÀ NAM

CÔNG TY TNHH VBM T? CH?C H?I TH?O BÀ CON NÔNG DÂN T?I HÀ NAM

Ngày 23 tháng 08 n?m 2014, Công ty TNHH VBM Vi?t Nam ?ă ti?n hành t? ch?c H?i th?o h??ng d?n s? d?ng phân bón DAP ??i v?i bà con nông dân t?i Huy?n B́nh L?c, T?nh Hà Nam....

MORE:
Nông s?n XK sang Trung Qu?c: C?nh giác v?i tin ??n

Nông s?n XK sang Trung Qu?c: C?nh giác v?i tin ??n

Nông s?n XK sang Trung Qu?c: C?nh giác v?i tin ??n

Nh?ng ngày qua ?ă có tin ??n th?t thi?t Trung Qu?c ?óng c?a biên gi?i, khi?n giá khoai lang và m?t vài m?t hàng nông s?n khác có lúc r?t giá. Theo ghi nh?n c?a chúng tôi, m?t hàng trái cây nh? th...
MORE:
Gia Lai: M?t s? phân bón sinh h?c - M?i ?e d?a cho cây tr?ng

Gia Lai: M?t s? phân bón sinh h?c - M?i ?e d?a cho cây tr?ng

Gia Lai: M?t s? phân bón sinh h?c - M?i ?e d?a cho cây tr?ng

G?n ?ây, nhi?u h? nông dân t?i 2 thôn Ia Tum và Ia Nhú (xă Ia Nan, huy?n ??c C?) ?ang lo l?ng khi v??n tiêu và cà phê c?a h? có hi?n t??ng r?ng qu?, vàng lá, có kh? n?ng ch?t y...
MORE:

CÔNG TY TNHH VBM VI?T NAM

??N V? PHÂN PH?I CHÍNH TH?C S?N PH?M PHÂN BÓN PH?C H?P

DAP ?̀NH V? C?A CÔNG TY TNHH MTV DAP - VINACHEM

T?P ?OÀN HÓA CH?T VI?T NAM

Th?ng

/home/eymucngc/domains/phanbonvbm.com/public_html/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

??a Ch?

 • ??a ch?: S? 20/654 Thiên Lôi - ph??ng V?nh Ni?m - qu?n Lê Chân - H?i Pḥng
 • ?i?n tho?i: 0316.287.888
 • Fax: 0313.624.896

Liên H?

Công ty TNHH VBM VI?T NAM

 • ???ng dây nóng: 0943.203.689
 • Ph? trách giao v?n: 0916.874.288

H? Tr?

 • - 0373.
 • - 037
 • 03
 • - 037
 • 037
 • Check mail