Hướng dẫn sử dụng DAP Đình Vũ cho cây lúa

Ngày đăng: 26-01-2016 | Khoảng 10 năm trước | 1:15 PM | 9161 Lượt xem

1. Đối với lúa Gieo thẳng

 

Bón phân cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

Thời kỳ bón

 

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(trước sạ)

Bón thúc lần 1

(thúc đẻ nhánh

khi lúa 3 lá)

Bón thúc lần 2

(khi lúa 5-6 lá)

Bón thúc lần 3(đón đòng và

nuôi đòng)

DAP Đình Vũ

5,0-7,0 kg

5,0-7,0 kg

 

 

 

Đạm Ure

4,0-7,0 kg

 

1,0-2,0 kg

2,0-3,5 kg

1,0-1,5 kg

Kali Clorua

3,5-6,0 kg

1,5-2,0 kg

 

1,0-1,5 kg

1,0-2,5 kg

2. Đối với lúa cấy vụ Xuân

Bón phân cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

Thời kỳ bón

 

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(trước cấy)

Bón thúc lần 1

(thúc sau cấy 15-20 ngày)

Bón thúc lần 2

(khi lúa đứng cái)

DAP Đình Vũ

5,0-7,0 kg

5,0-7,0 kg

 

 

Đạm Ure

4,0-7,0 kg

 

3,0-4,5 kg

1,0-2,5 kg

Kali Clorua

3,5-6,0 kg

1,5-2,0 kg

 1,0-1,5 kg

1,0-2,5 kg

3. Đối với lúa cấy vụ Mùa

Bón phân cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

 

 Chia sẻ
 Từ khóa ,